วิสัยทัศน์ พันธกิจ


๑.๑ ปรัชญา
                 ปญฺญาวธเนนเสยฺโย
                  ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์
 
            ๑.๒ วิสัยทัศน์
                 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางคุณธรรม น้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวดำเนินชีวิต ปลูกจิตสำนึกในภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลฝึกฝนพัฒนาทักษะวิชาการ มีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน

   ๑.๓ เอกลักษณ์

                 มูลมังหลวงปู่ชอบ     รอบรู้ปฏิบัติธรรม
                 นำสังคมสร้างสรรค์คนดี   ตามวิถีชาวพุทธ
   ๑.๔ อัตลักษณ์
                 คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำจิตอาสา
   คำขวัญ
                  ปัญญาดี คุณธรรมเด่น เว้นอบายมุข
 

           พันธกิจ 
                 ๑. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริการจัดการแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ
                  
๒.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีทักษะในการกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
   
           ๓. จัดระบบการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
   
           ๔. จัดหาพัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเสริมกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
   
           ๕. จัดอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
   
           ๖. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
   
           ๗. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 
๒. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา

              ๒.๑ สภาพสังคมของชุมชน บริเวณสถานศึกษาเป็นลักษณะชุมชนแบบเศษรฐกิจ โดยเป็นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของ จ.เลย นั่นก็คือ “แก่งคุดคู้ ” ชาวบ้านในชุมชนทำมะพร้าวแก้ขาย และทำที่พัก แต่นักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียนส่วนมากมาจากชุมชนอื่น และต่างจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุธ

              ๒.๒ สภาพเศรษฐกิจของชุมชน โดยส่วนมากชุมชนจะประกอบอาชีพค้าขาย อีกส่วนหนึ่งจะประกอบอาชีพทำสวน

              ๒.๓ ข้อมูลของผู้ปกครอง จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำสวนยางพาราและทำนาข้าวซึ่งทำให้มีรายได้ของผู้ปกครองไม่แน่นอน ซึ่งรายได้จะขึ้นอยู่กับสินค้าราคาเกษตรในแต่ละปีนั้นๆ


Comments